സാഹിത്യവും സര്‍ഗ്ഗാത്മകരചനയും
Malayalam Dr. Nisar Ahammed

സാഹിത്യവും സര്‍ഗ്ഗാത്മകരചനയും

എഴുത്തിന്‍റെ പ്രേരണകള്‍, രചനാനുഭവങ്ങള്‍, കഥകള്‍, കവിതകള്‍ , നോവല്‍, യാത്രാവിവരണം.

നാടോടിവിജ്ഞാനീയം
Malayalam Dr. Nisar Ahammed

നാടോടിവിജ്ഞാനീയം

ഫോക്ലോര്‍-നിര്‍വചനം, ഫോക്ലോര്‍ സാഹിത്യം, കടങ്കഥ/പഴഞ്ചൊല്ല്, നാടന്‍കലകള്‍...

മലയാള സാഹിത്യവിമർശനം
Salahuddeen CT Malayalam

മലയാള സാഹിത്യവിമർശനം

മലയാള സാഹിത്യവിമർശനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം-സൌന്ദര്യശാസ്ത്രം-വിവിധ വിമർശന പദ്ധതികൾ-വിമർശന മാതൃകകൾ.

പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ
Malayalam Dr. Nisha Akkarathodi

പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

പാശ്ചാത്യസിദ്ധാന്ത പരിചയം-ഗ്രീക്ക്, ആംഗലേയ സാഹിത്യവിമർശന സൈദ്ധാന്തികര്‍, ഉത്തരാധുനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ.

മലയാളവ്യാകരണം
Malayalam Dr. Unni Amapparakkal

മലയാളവ്യാകരണം

വ്യാകരണം-വ്യാകരണപഠനത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി-പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം.

കഥാസാഹിത്യം
Malayalam Dr. Nisar AhammedMalayalam Dr. Nisha AkkarathodiMalayalam Dr. Unni AmapparakkalSalahuddeen CT Malayalam

കഥാസാഹിത്യം

ആദ്യകാല മലയാള ചെറുകഥകള്‍-നവോത്ഥാനകാല കഥകള്‍-ആധുനിക/ഉത്തരാധുനിക കഥകള്‍.

നവോത്ഥാന മലയാളകവിത
Malayalam Dr. Nisha AkkarathodiMalayalam Dr. Unni Amapparakkal

നവോത്ഥാന മലയാളകവിത

കവിത-കാല്പനികത-പച്ചമലയാളം-കവിത്രയം-റിയലിസ്റ്റിക് കവിത.